Ogólne warunki szkoleń

Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach nie wiąże się z poniesieniem jakichkolwiek kosztów, jeśli zostanie zgłoszona najpóźniej na 90 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć.

Późniejsza rezygnacja z zajęć wiąże się z poniesieniem  kosztu w wysokości 30% ceny szkolenia.

Rezygnacja z zajęć, również niezawiniona przez zgłaszającego, zgłoszona na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem zajęć oznacza obowiązek zapłaty 100% ceny szkolenia.

Koszt ten zmniejsza się do odszkodowania w wysokości 10% ceny szkolenia w przypadku zgłoszenia się innej osoby na zwolnione miejsce.

Zgłaszający zachowuje prawo do wykazania, że organizator zajęć nie poniósł szkody albo że jest ona istotnie niższa niż koszt zajęć lub odszkodowanie.

W przypadku zaistnienia nagłej i nie dającej się przewidzieć przeszkody (np. choroba prowadzącego) organizator ma prawo do zmiany trenera prowadzącego zajęcia na innego trenera o co najmniej takich samych kwalifikacjach.

W przypadku konieczności odwołania zajęć uczestnicy otrzymują zwrot wniesionych opłat. Uczestnikom nie przysługuje prawo zgłaszania innych roszczeń z tego tytułu.

Prowadzący zobowiązują się do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji uzyskanych o uczestnikach w czasie szkoleń.

Cena zajęć nie obejmuje kosztów noclegów i wyżywienia.