6. Menedżer - moderator. Efektywne narady

Przeciągające się narady, nużące posiedzenia i niekończące się dyskusje bez namacalnych rezultatów
 należą do codziennych uciążliwości zespołów pracowniczych i projektowych.

Każdy zespół potrzebuje moderatora, który potrafi nadać spotkaniu strukturę, panować nad wątkami rozmowy. Menedżer dysponujący takimi kompetencjami ułatwia kreatywną, rzeczową wymianę poglądów i prowadzi spotkanie do jasnych rezultatów.

W czasie kursu, wykorzystując Model Sytuacyjny, wspieramy uczestników w osiągnięciu umiejętności takiego prowadzenia spotkań, żeby:

  • wszyscy uczestnicy spotkania mogli wnieść swoją wiedzę, doświadczenie, przemyślenia i pomysły, utrzymując jednocześnie dyscyplinę czasową,
  • decyzje były przed ich podjęciem gruntownie przeanalizowane i przyjęte według jasnych kryteriów,
  • określona została odpowiedzialność za zrealizowanie ustaleń – każdy uczestnik spotkania miał
 jasność co do ustaleń i wiedział, co ma w związku z tym robić,
  • radzić sobie z trudnościami interpersonalnymi w czasie narad w sposób, który z sytuacji przykrych, niezręcznych i drażliwych poprzez otwartą komunikację prowadzi do jasnych, akceptowalnych rezultatów.

Również wtedy, gdy menedżer nie moderuje osobiście spotkania, ma kompetencję do wprowadzania 
swoimi reakcjami konstruktywnej kultury rozmowy.

Cele szkolenia

Uczestnicy kursu opanowują umiejętności:

  • pełnienia roli menedżera – moderatora,
  • nadawania spotkaniom pracowniczym satysfakcjonującej struktury,
  • utrzymywania w swoich rękach wszystkich wątków rozmowy, ale bez dominowania podczas spotkań,
  • przygotowania i przyjęcia przez zespół niezbędnych decyzji,
  • wiążącego dotrzymywania przyjętych ustaleń,
  • radzenia sobie z częstymi trudnościami występującymi w czasie narad.