6. Menedżer - moderator. Efektywne narady

Przeciągające się narady, nużące posiedzenia i niekończące się dyskusje bez namacalnych rezultatów
 należą do codziennych uciążliwości zespołów pracowniczych i projektowych.

Każdy zespół potrzebuje moderatora, który potrafi nadać spotkaniu strukturę, panować nad wątkami rozmowy. Menedżer dysponujący takimi kompetencjami ułatwia kreatywną, rzeczową wymianę poglądów i prowadzi spotkanie do jasnych rezultatów.

W czasie kursu, wykorzystując Model Sytuacyjny, wspieramy uczestników w osiągnięciu umiejętności takiego prowadzenia spotkań, żeby:

  • wszyscy uczestnicy spotkania mogli wnieść swoją wiedzę, doświadczenie, przemyślenia i pomysły, utrzymując jednocześnie dyscyplinę czasową,
  • decyzje były przed ich podjęciem gruntownie przeanalizowane i przyjęte według jasnych kryteriów,
  • określona została odpowiedzialność za zrealizowanie ustaleń – każdy uczestnik spotkania miał
 jasność co do ustaleń i wiedział, co ma w związku z tym robić,
  • radzić sobie z trudnościami interpersonalnymi w czasie narad w sposób, który z sytuacji przykrych, niezręcznych i drażliwych, poprzez otwartą komunikację prowadzi do jasnych, akceptowalnych rezultatów.

Również wtedy, gdy menedżer nie moderuje osobiście spotkania, uzyskuje kompetencje wprowadzania 
swoimi reakcjami konstruktywnej kultury rozmowy.

Cele szkolenia

Uczestnicy kursu opanowują umiejętności:

  • pełnienia roli menedżera – moderatora,
  • nadawania spotkaniom pracowniczym satysfakcjonującej struktury,
  • utrzymywania w swoich rękach wszystkich wątków rozmowy, ale bez dominowania podczas spotkań,
  • przygotowania i przyjęcia przez zespół niezbędnych decyzji,
  • wiążącego dotrzymywania przyjętych ustaleń,
  • radzenia sobie z częstymi trudnościami występującymi w czasie narad.